Z důvodu velkého vytížení je možné nás navštívit pouze ÚTERÝ až ČTVRTEK. Osobní návštěvu je nutno vždy sjednat předem. Moc děkujeme za pochopení!

Reklamační řád e-shopu www.ODPRUZENI.cz

Stručný všeobecný postup reklamace naleznete ZDE. 
Postup při reklamaci vozíku naleznete ZDE.

I. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího DOKOV spol. s r.o., se sídlem: Staré Hodějovice 349, 37008 České Budějovice, IČ:48203700, DIČ: CZ48203700, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2303, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Obchodní podmínky internetového obchodu odpruzeni.cz / sportovevoziky.sk. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je doklad o nákupu (faktura, dodací list) nebo záruční list, pokud je u zboží přiložen.

 

II. Délka záruky
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím. Případně datem vyzvednutí od přepravce. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

III. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost pásky), poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky v případě, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@odpruzeni.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však DOKOVu s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je DOKOV spol. s r.o., Staré Hodějovice 276, 37008 České Budějovice.

Kupující před odesláním zboží telefonicky oznámí Prodávajícímu (tel.: 773796858), že podává reklamaci a domluví se s Prodávajícím, zda je nutné a popřípadě jakým způsobem bude zboží dodáno na adresu provozovny prodávajícího. Ve většině případů lze řešit reklamaci pouze elektronicky. Pokud Kupující Prodávajícího neupozorní na odesílání vadného zboží, Prodávající nemá povinnost uhradit poštovné/dopravné za odeslání reklamovaného zboží Kupujícím.

V případě zaslání reklamované zboží by mělo být zboží důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, nebylo-li předem s Prodávajícím dohodnuto jinak), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

mechanickým poškozením zboží,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

zboží, které bylo upravováno zákazníkem (vrtání, ohýbání atd.)

zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nekorektní montáž, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude před provedením placené opravy kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

Při zasílání zboží (zejména vozíku) zpět k nám k servisu či reklamaci, je nutno dodržet správné balení, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Jak správně zabalit vozík je uvedeno v příloze tohoto reklamačního řádu ZDE.

DOKOV s.r.o.  má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 

IV. Vyřízení reklamace
Pro přijetí reklamace je podmínkou zadání přes reklamační formulář ZDE. Není-li reklamace zaevidována, není považována za přijatou. Reklamaci včetně odstranění vady DOKOV s.r.o.  vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace.

DOKOV s.r.o.  vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné či telefonické potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží – tak jak bylo dohodnuto s Prodávajícím před odesláním balíku s reklamovaným zbožím), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně (cenný balík nebo doporučený dopis). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. 

Je-li zasláno zboží na reklamaci, ale vada nemůže být uznána jako funkční závada, nýbrž jako kosmetická vada, kterou vykazuje běžně všechno stejné zboží, tato reklamace může být prodávajícím zamítnuta. V takovém případě má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož prodávající nedokáže kupujícímu zajistit stejné zboží bez těchto kosmetických nedokonalostí. Nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak (například výběr jiného zboží, sleva z kupní ceny) a kupující odstoupí od kupní smlouvy,  prodávající mu vrátí zaplacenou částku za reklamované zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, nevzniká nárok na novou 24 měsíční záruční lhůtu. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po obdržení vadného zboží do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace DOKOV s.r.o.  upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 10 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 30 Kč za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si DOKOV s.r.o.  právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 

V. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.odpruzeni.cz.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Kompletní kontakty na naši firmu

Zpět do obchodu