V období 17.7.-26.7. NEBUDE z důvodu firemní dovolené probíhat expedice. Objednávky vyexpedujeme po návratu od 29.7. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti DOKOV spol. s r. o., IČO: 48203700, DIČ: CZ48203700, se sídlem Staré Hodějovice, Hodějovická ul. 349, 370 08 České Budějovice,  zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu  v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 2303, (dále jen „DOKOV s.r.o.“, „prodávající“ nebo „Odpruzeni.cz“).

 

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

2. Zákazníkem internetového obchodu Odpruzeni.cz je buď: (I) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona, (II) podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo (III) orgán státní správy či samosprávy (tyto tři typy zákazníků dále jen „kupující“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.odpruzeni.cz.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
E-mail pro reklamace: reklamace@odpruzeni.cz

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Kupní smlouva

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením "potvrzení objednávky" (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, pokud je dlouhodoběji nedostupné, není známa doba naskladnění, pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží, či pokud prodávající nemůže dodat produkt ve 100% kvalitě (např. doprodej zboží). V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na bankovní účet.

2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího (spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem odpovídající ceny nebo kvality, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

 

III. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy

4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5. Další práva a povinnosti stran upravuje reklamační řád prodávajícího. 

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

PROSBA: neposílejte nám prosím balíčky na žádné pobočky Zásilkoven nebo na Českou Poštu. ČP má otvírací dobu pouze v době, kdy my pracujeme, a tak nemáme možnost balíčky vyzvednout. Na žádné výdejny Zásilkoven nejezdíme, svozy jezdí přímo k nám.
Vše je vždy nutné dodat přímo k nám, na naši adresu.
DOKOV spol. s r.o., Hodějovická 276, 37008 České Budějovice

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. 

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Stáhněte si jej ZDE (jedná se o obrázek), nebo Vám jej na požádání zašleme na Vaši elektronickou adresu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@odpruzeni.cz.

4. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od vrácení zboží, a to zasláním peněz na bankovní účet Kupujícího či zpět na platební kartu, ze které platba proběhla. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, opotřebeno, nebo chybí originál obal, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak kupujícímu (spotřebiteli) takto sníženou kupní cenu.

6. V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

7. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména, v případě smluv:

a) o dodávce zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího 

b) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

c) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

d) kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy jedná při uzavření Kupní smlouvy v rámci podnikatelské činnosti. Ta je v případech, kdy kupující vyplní při uzavírání kupní smlouvy identifikační číslo (IČ).

8. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9. Prodávající má nárok na odstoupení od kupní smlouvy, pokud kupující nekomunikuje. Po 3 urgencích může být objednávka zrušena. Prodávající si vyhrazuje právo komunikovat telefonicky, protože charakter zboží toto často vyžaduje. Většina produktů na e-shopu www.odpruzeni.cz se chystá přesně dle velikosti dítěte, či psa, pro které je produkt určen. Pokud nelze dokomunikovat kompletaci produktu po telefonu, objednávka může být zrušena ihned.

10. U sortimentu, který je označen přímo u produktu, si vyhrazujeme právo na odstoupení od kupní smlouvy, bude-li chtít zákazník tento produkt zaslat do zahraničí ( = mimo ČR). Převážně se jedná o produkty, které by mohli být poškozeny při přepravě na delší cestu, či pokud dodavatel nedovoluje jeho přeprodej do daných zemí.

11. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy tehdy, není-li schopen vyrobit zboží (výrobek) do lhůty uvedené u produktu, pokud není momentálně skladem.

12. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy, pokud je plně vytížena kapacita výroby nebo servisu, či chybí materiál k výrobě a nemohl by tak splnit dodání produktu či výrobku do termínu daného v těchto obchodních podmínkách - viz bod VI./5.

 

V. Evidence tržeb

1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Prodávající vystavuje daňové doklady dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

VI.  Přeprava, dodání zboží, dodací lhůta

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Dodací lhůta: dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Pokud dojde objednávka v době dovolené, o víkendu či ve státní svátek, termín přijetí objednávky je posunut na datum 1. pracovního dne po těchto dnech volna.
V případě, že zboží je skladem, provozovatel vyexpeduje zboží do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno: změnou objednávky ze strany zákazníka, vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Pozn.: o
bvykle expedujeme zboží, které je skladem do 2 pracovních dnů od objednání, ale výjimečně se termín odeslání může protáhnout až na 5 pracovních dnů, není-li ohlášena dovolená či jiný druh dočasného uzavření firmy (např. stav bez elektrické energie, nemoc zaměstnanců, karanténa a jiné nepředvídatelné okolnosti). 
Většina zboží je za běžné doby stále na skladě. Někteří výrobci, ale nesdělí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. V těchto případech provozovatel zjistí od dodavatele termín naskladnění a do 3 dnů kontaktuje kupujícího. Oznámí předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Výrobky značky DOGY Components jsou často vyráběny na základě objednávky. Pokud souhlasí termín dodání dle uvedeného stavu skladovosti, není zákazník znovu informován. Pokud je dodávka zpožděna, bude zákazníkovi toto sděleno.
Vyjímka: U kovových výrobků DOGY Components je možná delší dodací doba (díky důsledku špatné dostupnosti materiálu). Zákazníkovi bude sdělen předpokládaný datum dodání telefonicky, pokud zákazník datum dodání poptá (telefonicky). 
U zboží, které není skladem a je u něj uveden termín naskladnění, je tento termín orientační, přesný den naskladnění se může lišit.

6. Rezervace zboží: pokud je zboží objednáno s osobním odběrem, bude zboží rezervováno po dobu 7 dnů. Pokud nebude zboží odebráno, objednávka bude automaticky stornována. Pokud jde o zboží upravené na míru - dle dohody se zákazníkem, je zákazník povinen toto zboží odebrat. Nestane-li se tak, bude zákazníkovi odeslána faktura k úhradě v hodnotě 100% ceny objednaného zboží. 

 

VII. Nepřevzetí zboží

Pokud zákazník nepřevezme řádnou zásilku s objednaným zbožím, budou mu vyúčtovány náklady vzniklé s expedicí zásilky (poštovné / přepravné + expediční poplatek 50 Kč).

 

VIII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

IX. Platební podmínky
1. Platba převodem na účet prodávajícího – podklady k platbě budou zaslány elektronickou poštou. Při platbě z účtu kupujícího na účet prodávajícího je nutné uvést správný variabilní symbol, který byl poslán spolu s potvrzením objednávky.

2.  Platba dobírkou – v případě nepřevzetí zboží si vyhrazuje prodávají právo na vymáhání nákladů nutných s dodáním zboží na adresu kupujícího. Objednané zboží je až do zaplacení zakázky majitelem prodávajícího.

3. Platba v hotovosti na provozovně v Kč.

4. Online platba platební kartou - platební bránu poskytuje e-shopu www.odpruzeni.cz firma GoPay s.r.o. 

 

X. Zaslání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XI. Ověřování spokojenosti prostřednictvím HEUREKA

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a přesně, zejména doručovací adresu.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

4. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností DOKOV spol. s r.o. platné a účinné od 6. 11. 2018.

Starých Hodějovicích dne 6.11.2018  

REKLAMACE VOZÍKŮ - POSTUP REKLAMACE A NÁVOD NA ZABALENÍ VOZÍKU

Zpět do obchodu